INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Dňa 25. mája 2018 vstúpil do platnosti zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti by sme Vás, ako dotknutú osobu, chceli informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s platným zákonom a požiadavkami podľa GDPR.

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie nasledujúcich zásad spracúvania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.


Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: HERACO s.r.o.
Sídlo: Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice, SR
IČO: 47 527 081
DIČ: 2023937212
IČ DPH: SK2023937212
Web: www.heraco.sk
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 29306/P

Kontaktná osoba:

Meno a priezvisko: Jaroslav Herstek
Telefón: 0905 717 224
Mail: heraco@heraco.sk

Prevádzka:

Názov prevádzky: Stavebniny HERACO s.r.o.
Adresa: Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice, SR

1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako „zákon“

2. Zodpovedná osoba DPO:

 • zodpovedná osoba DPO nie je určená

3. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti spracúva osobné údaje klientov:

 • klienti / súkromné osoby – titul, meno, priezvisko, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), tel. číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, IBAN, podpis
 • klienti / firmy a spoločnosti – obchodné meno, adresa (obec, ulica, č. domu, štát), IČO, DIČ, IČ DPH, titul, meno, priezvisko, tel. číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu, IBAN, podpis
 • prevádzkovateľ má v priestoroch prevádzky umiestnený kamerový systém – obrazový záznam
 • pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa – súbory cookies

4. Účel spracúvania osobných údajov:

 • vystavenie daňového dokladu / faktúry
 • zasielanie akciových a cenových ponúk, newsletterov
 • komunikácia s klientom / odpovede na kontaktný webový formulár
 • ochrana osôb a majetku prevádzkovateľa – kamerový systém
 • zabezpečenie technickej funkcionality webovej stránky / súbory cookies / technické cookies
 • štatistické, marketingové a reklamné účely / súbory cookies / analytické a marketingové cookies

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • poskytnutie OÚ je zmluvnou požiadavkou; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno b) zákona
 • poskytnutie OÚ je dobrovoľné; zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona

6. Doba uchovávania osobných údajov:

 • osobné údaje pre daňový doklad / 20 rokov
 • osobné údaje z kamerového systému / 14 dní
 • osobné údaje spracovávané pri návšteve webovej stránky / technické cookies / počas návštevy na webovej stránke
 • osobné údaje spracovávané pri návšteve webovej stránky / analytické a marketingové cookies / 2 roky
 • ostatné osobné údaje / do odvolania súhlasu

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • zabezpečenie funkcionality webovej stránky / súbory cookies / technické cookies

8. Identifikácia príjemcu OÚ:

 • Daňový úrad
 • Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru
 • ppskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov
 • poskytovateľ IT servisu / údržby
 • poskytovateľ účtovných a ekonomických služieb

9. Prenos OÚ do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie:

 • OÚ sa neprenášajú

10. Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (§ 21), právo na opravu OÚ (§ 22), právo na vymazanie OÚ (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania OÚ (§ 24), právo na prenosnosť OÚ (§ 26), právo namietať spracúvanie OÚ (§ 27) a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:

 • zásada zákonnosti § 6
 • zásada obmedzenia účelu § 7
 • zásada minimalizácie OÚ § 8
 • zásada správnosti § 9
 • zásada minimalizácie uchovávania § 10
 • zásada integrity a dôvernosti § 11
 • zásada zodpovednosti § 12
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ § 14
 • podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti § 15

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:

 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
 • bezpečnosť spracúvania §39

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.

Poskytnutie osobných údajov pre zasielanie odpovedí na správy zaslané prostredníctvom kontaktného formulára:
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu, budeme potrebovať Vaše obchodné meno, meno, priezvisko, adresu, telefónny kontakt a e-mail, ktoré predstavujú osobný údaj a z tohto dôvodu je potrebné udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

Poskytnutie osobných údajov pre zasielanie newsletterov:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vám zasielali informácie o našich novinkách a akciách, budeme potrebovať Váš e-mail, ktorý predstavuje osobný údaj a z tohto dôvodu je potrebný Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

Vybavovanie žiadostí, sťažností a otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov:

V prípade otázok, žiadostí alebo sťažností ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo emailom na emailovej adrese heraco@heraco.sk.
Na Vašu otázku, žiadosť alebo sťažnosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. V takom prípade Vás budeme o predĺžení lehoty ako aj o dôvodoch jej predĺženia informovať. V prípade, ak bude Vaša otázka, žiadosť alebo sťažnosť zjavne neodôvodnená alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Kamerový systém:

V priestoroch spoločnosti HERACO s.r.o. je umiestnený bezpečnostný kamerový systém za účelom ochrany osôb a majetku prevádzkovateľa. Právny základ spracúvania osobných údajov je podľa Zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13, odsek 1, písm. f).